NULL Skriv ut sidan - SV: Slatte

Anbytarforum

Titel: SV: Slatte
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2017-07-17, 18:07

"Edhers Excell:r och Högl: Kongl. Krigz Collegio giordhe iagh för någon tijdh sedan, een undertienstl: påminnellse om Capiten Wellb: Arvid von Grabben, som hade ett duell för 1½ åhr sedan snart, med een Capiten Slatte, och råkade i den olyckan, att Slatten aff een undfången stööth efter någre wickors förlopp, igenom döden afledh, hwarpå Grabben blef tagen i arrest och allt sedan den tijden suttit, efter ingen Resolution öfwer honom kommen, ehuruwähl Hr Öfwersten och Commendaten Leijonhielm, lenge sedan hafwer den i samme saak hålldne ransakning och domb, opskickatt; Fördenskull som han allena sitter här onyttigt Consummerar Cronones medell och underhålld, ty giör iag ähn een tienstl: påminnelse om bem:te Capitein Grabbe, Edhers Excell:r och Högl: Kongl: Krigz Collegium gunstigst tächtes befordra bem:te saak till endskap, att han eij lengre må utan nytte bekomma sitt underhålld och tijden framskrijda, Afwachtandes med första ett godt swar och resolution, förblifwandes stedze

Calmar den 15 Feb: 1679

Edhers Excell:rs och Högl: Kongl, Krigz Collegij
under tienstberedwiligste tienare
H: v: Vicken"

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/45 (1679), bildid: A0065959_00437

EÄ tab. 14 barn:
"Claes Slatte, född 1647. Student i Uppsala 1662-07-07. Kapten vid amiralitetet 1675-06-01. Ogift ihjälstucken 1677-11-10 och ligger troligen begraven i Kvillinge kyrka, där hans vapen uppsattes."

Se även:
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Slatte_nr_97 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Slatte_nr_97)
http://runeberg.org/frfinl/0158.html (http://runeberg.org/frfinl/0158.html)
[font=]Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/46 (1680), bildid: A0065960_00179 ff[/font]