NULL Skriv ut sidan - SV: Leksand Död- och begravningsbok F:13 1782-1792, bild 132 (Arkiv Digital)

Anbytarforum

Titel: SV: Leksand Död- och begravningsbok F:13 1782-1792, bild 132 (Arkiv Digital)
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2017-04-25, 19:16
Med förkortningar utskrivna:

Dannemannen ärlige och förståndige Eric Andersson i Fornby född ibidem 1721. Parentes (= föräldrar) Anders
Ersson och Anna Ers dr. ren. & inf. (= döpt och konfirmerad). Vid 29 års ålder sammanfogade Försy-
nen honom med sin efterlemnade bedröfwade Maka, Hustru Anna
Pers dr ifrån Ahlvik. Deras ljufwa ägtenskap har warat i 26 år
och blifwit wälsignat med 7 barn, 3 söner 4 döttrar, hwaraf 2 söner 1 dotter
äro genom döden sin fader föregångne, och de öfriga alla oför-
sedda. Han har lemnat en kär och berömwärd åminnelse
efter sig, så hos sina grannar, som andra, hvilka honom kändt och
kunna intyga, det hans lefnad ibland människor warit ostraffelig (= oklanderlig):
et sådant witnesbörd äger han och med rätta, så wida hans Guds-
fruktan försäkras hafwa warit upriktig och alhwarlig; ty den som är
upriktig emot Gud, han är ock upriktig emot människor. Det är derföre,
som han sörjes och saknas af många. I 3 år har han med wäl-
förtjent beröm warit Upsyningsman. Ansattes häftigt af Håll
och Styng
i en wecka, och som han märkte at det skulle bli hans
sista, så lät han sig til sin tros styrka besökas med Herrens Högwördiga
Nattward förliden tisdag på Sotsängen. Sedan han derpå tagit et ömt
afsked af sin kära Maka och barn, voro dessa hans sista ord: Så kan jag
när det täckes sig, mig til min fäder samka, med mera hvarpå han af-
led förliden torsdags morgon vid 55 års ålder.