NULL Skriv ut sidan - SV: Lilliestjelke

Anbytarforum

Titel: SV: Lilliestjelke
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2017-01-06, 14:54

"Anno 1707 d: 20 Septem. höltz Consistorium Synodale närwarande Högwördige Hr Biskopen samtel:e Consistoriales och Hr Probsten i Kiula.
/.../
13. Begiärte Maria Johansdotter Palmer i Örebro laga citation uppå Hr Lieutenanten Eric Lilliestielke som lagl:n förlåfwat sig med dess dotter Christina Palmer, hafwer till ächtenskapz fullbordandet Låf och tillståndh af sina föräldrar; Men nu så snart Man skulle effter dess förlossning utur arresten begynna tänkia uppå brödloppet, hafwer berörde Hr Lieutenant Lilliestiellke oförmärkt rest bort utan att lembna om sig och sin resa den ringaste effterrättelse.
Resol. Såsom af de till Consistorium öfwersända documenter nogsamt finnes det en laga förlåf och trolåfning passerat emellan Hr Lieutenanten Lilliestielke och Jungfru Christina Palmer; Förthen skull meddelas henne Citation på berörde Lieutenant till d 4 Decembris nästkommande, att stånda Jungfru Palmer till swars, här i DomCapitlet. Och att denna Citation må deste richtigare framkomma, sändes han under Covert till Hr Landzhöfdingen uti Mariaestadh."


Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/17 (1706-1709), bildid: C0075316_00085 ff

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120