NULL Skriv ut sidan - SV: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:1 (1695-1727) Bild 232 / sid 423

Anbytarforum

Titel: SV: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:1 (1695-1727) Bild 232 / sid 423
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2016-12-14, 19:33
Det rör sig om en avvittringsskrift inför Johan Hokels ingående av nytt äktenskap:
 
 
”Anno 1717 den 13 Martij woro underskrefne Rådstugu-
Rättens deputerade ledamöter uppå begäran kom-
ne uti Factoristens Johan Hokel seniors huus tillsam-
mans, och uprättadt fölliande afwittrings Jnstrument
emellan honom och deß aflid ne hustrus Oliva Stobilias
barn och enda Son Johan Hokel 3 åhr gamal. Berät-
tandes Fadren Sieur Johan Hokel sig hafwa i stället för Jnven-
ter- och Wärdering sitt huus och tillstånd i noga öfwer
wägande tagit, och således af itt uprichtigit hiertelag
för bemälte sitt Kära och enda barn Johan Hokel uti ett för
alt effter befunnen egendomb i löst och fast, welat
honom tillslå uti mödernes arf effter bemälte des Sahliga
moder Oliva Stobilia fembhundrade daler kopparmynt
hwilka 500 dale Kopparmyntt warda hoos fadren Sieur Johan
Hokel, som och förmyndare för detta sitt barn
och boet innestående, till deß Sonen Johan
Johanßon Hokel till sina laga myndiga åhr
kommer, att han detta sitt tillfaldne arf sielf
till sin egen nytta betarfwa och behörigen anwän-
da kan” etc.