NULL Skriv ut sidan - SV: Falck / Falk

Anbytarforum

Titel: SV: Falck / Falk
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2016-08-01, 14:34
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt N:o 17, 1816 24/4:


»Nyligen afled uti Bunkeflods Socken Strand-Ridaren Swen Falk, som sistl. Michaelis tid inflyttat. I de uslaste omständigheter befinna sig nu denne aflednes efterlefwande Hustru och 3:ne oförsörgde Barn. De äro snart huswille och sakna derjemte både förmögenhet och anhörige, som i deras nöd kunna dem biträda. Modren som äger swag hälsa kan med all sin flit ej skaffa uppehälle åt sig och de sina, utan ser sig snart, blottad på det nödtorftigaste, blifwa nödsakad, att fly till tiggarestafwen, så wida ej medmenniskors barmhertighet rädda henne derifrån. Men hwad, som i hennes swåra belägenhet uppwäcker den största smärta är föreställningen, att ej längre kunna uppfostra sina Barn så, som Gud och hennes egit hjerta fordra. – Ädle Wälgörare! I som så ofta genom Eder gemensamma hjelpsamhet aftorkat de olyckligas tårar och lindrat deras bekymmer, tänken äfwen på denna bekymrade och fattiga Moder jemte dessa wärnlöse Barn. Deras nöd blifwer med hwarje dag större. Hwad ömma medmenniskor af Christeligt medlidande åt denne Enkan Johanna Falk, född Holm, och deß 3:ne Barn wilja meddela, åtager sig undertecknad, att dem tillställa, och att i detta blad eller uti Inrikes Tidningen derföre redowisa. Malmö och Hyllie den 10 April 1816. N. C. Psilander, v. Pastor.»