NULL Skriv ut sidan - Sockengränser

Anbytarforum

Titel: Sockengränser
Skrivet av: Stefan Karlsson skrivet 1999-03-14, 03:56
Boken Sveriges församlingar genom tiderna från 1989 (som även finns på http://www.rsv.se/folkbokforing/forsamlingar/) ger följande definitioner:
 
Pastorat: indelningsenhet för den församlingsprästerliga organisationen.
 Betecknar även en kyrkoherdes ämbete och tjänst, liksom motsvarande menighet
 och geografiska område. Ett pastorat kan bestå av en eller flera församlingar. Den
 präst som förestår ett pastorat har vanligen titeln kyrkoherde. Tillfällig vikarie för
 denne kallas vice pastor.
 
Församling: namn för dels gudstjänstmenighet med fast organisation, dels
 dess geografiska område. Benämningen synes ha uppkommit på 1500-talet. Förut
 användes ord som kyrka eller -socken, liksom olika latinska beteckningar.
 
Kyrkobokföringsdistrikt (kbfd): församlingsdel som i
 folkbokföringshänseende är likställd med församling och erhållit denna ställning
 genom beslut av regeringen (KMt).
 
Socken: dels detsamma som territoriell församling (kyrksocken), både vad avser
 området och menigheten, dels en motsvarande enhet för fastighetsredovisningen
 (jordebokssocken eller jordregistersocken), dels också en borgerlig kommun med
 motsvarande område (sockenkommun). Sockenindelningen för dessa ändamål har
 tidigare uppvisat många inbördes olikheter, vilket gav anledning till den s k
 oregelbundenhetskommitténs arbete (se i matrikeln under rubrik Litteratur i urval),
 och som oftast resulterade i att kyrksocknarnas gränser blev styrande för annan
 indelning.
 
 
Sammanfattningsvis kan en församling alltså vara indelad i flera kyrkobokföringsdistrikt, och en eller flera församlingar utgör i sin tur ett pastorat. Boken berättar vidare att den 1 januari 1988 fanns det 1138 pastorat, 2565 församlingar, men endast 59 kyrkobokföringsdistrikt i landet.