NULL Skriv ut sidan - Barnamord

Anbytarforum

Titel: Barnamord
Skrivet av: Stig-Ove Wisberg skrivet 2004-08-06, 17:06
Hej Sara
I domen står det Stapelgården, det är väl troligtvis en missuppfattning som ska vara Stappegården.Det framgår inte vad det var för kön på barnet. I den urtima domen, som bör finnas i Vadstena landsarkiv, kan det finnas en mer ingående beskrivning av händelsen och läkarbesiktningen.
Jag har skrivit av Göta hovrätts utslag:
”Linköpings län, inkom den 2 juni 1815.
Kongl: Majts och Rikets Göta Hofrätts Utslag angående Pigan Sara Jansdotter från Stapelgården, som på åtal af Kronolänsmannen Per Toll, blifwit af Hellestads och Tjellmo Tingslags Häradsrätt, i Utslag, afsagdt wid Urtima Ting den 22 sistl: Maj, hwilket, till följd af 25te Cap: 5 ? Rättegångsbalken, är understäldt Kongl: Hofrättens granskning, ansedd förwunnen, att, sedan hon af olofligt umgänge kommit i frugtsamt tillstånd, hafwa förtegat sådant, och vid gjorda föreställningar derom, nekat, samt i enslighet om aftonen den 30 förutgångne April framfödt fostret, som enligt RegementsLäkaren Doctor Mobergers Attest då warit wid lif, och, efter förut fattadt Beslut derom, lagt detsamma å lön. För hwilket brott Sara Jansdotter, i förmågo af 16 Cap: 1 ? Missgärningsbalken, jemförd med Kongl: Förordningen den 20 Januari 1779, är dömd att genom halshuggning mista lifwet och i bål brännas. Hwarjemte Sara Jansdotters Lägerman Drängen Abraham Jansson i Bredhult för första gången Lönskaläge, jemlikt 53 Cap: 1 ? nyss åberopade Balk blifwit fäld till Treskifte 16 dr, samt erlägga Enskifte 16 dr till Godegårds Kyrka, och undergå enskildt Skrift i Sacristian. Och skulle RegementsLäkaren Moberger, i anseende till bristande tillgång hos Sara Jansdotter, af de dertill i Staten anslagne medel, enligt Kongl: Reglementet den 27 October 1807 och 1777 års Kongl: Medicinaltaxa, för besiktningen af Barnets döda kropp sambt i Rese- och Dagtractamente erhålla tillsammans Åtta Rd 37 sh Banco. Gifwet i Jönköping den 29 Juni 1815.
Af Ransakningen finnes wara upplyst, att sedan, Pigan Sara Jansdotter, efter olofligt umgänge, blifwit med barn rådd, hon fattat det Beslut att förtiga sitt hafwandetillstånd, samt då hon Söndagsaftonen den 30de April detta år vid pass klockan nio utgått på en wid hennes föräldrars gård warande Tomt nedstigit i en derintill belägen så kallad jordpärongrop, der hon blifwit förlöst, och, utan att efterse om Barnet warit wid lif, nedstoppat fostret emellan der warande pålar under gräswallen samt derefter med en torfwa och mull betäckt detsamma. Dock emedan Sara Jansdotter enständigt förnekat så wäl att hon fant barnet hafwa wid födslen ägt lif, som att hafwa med fullt uppsåt velat taga det af daga. Ty anser Kongl: Hofrätten Sara Jansdotter icke kunna fällas till det i 1 mom: af 1 ? i 16 Cap: Missgärningsbalken stadgade answar. Men som utredt är, att fostret, hwilket, enligt Läkarens Besiktningsattest, blifwit med lif framfödt, genom Sara Jansdotters grofwa wårdslöshet och vangömmo ljutit döden, och derefter blifwit å lön lagdt, alltså pröfwar Kongl: Hofrätten, enligt 2 mom i 1 ? af samma Capitel och Balk, jemförd med Kongl: förordningen den 20 Januari 1779 samt Kongl: Förklaringen den 23 Mars 1807, rättwist, med ändring af Härads Rättens Utslag, stadga, att Sara Jansdotter skall umgälla sitt brott med tjugo par ris, tre slag af paret, undergå uppenbar Kyrkoplikt å en Söndag i Godegård Socknekyrka, samt derefter försändas till Norrköpings Spinnhus att i Tre år till allmänt arbete hållas.”