NULL Skriv ut sidan - Barnamord

Anbytarforum

Titel: Barnamord
Skrivet av: Stefan Lundgren skrivet 2002-10-03, 15:44
Hej!
Snubblade över denna lista på http://w1.498.telia.com/~u49809760/brott/1600-talets.htm
 
1600-talets brott på Gotland.
 
1607. Barnamord:
Pigan Birgete Februari eller mars Avrättad. Troligtvis Avretarbacke i Bara. Bodde i Hörsne  
1648. Okänt Brott:
Timbermannen Thomas Möller, skall hans högra hand först afhuggas och flås på institiuon och sedan Halshuggas.
 
1651. Barnamord:
Konan Ursula kan icke benådas, utan skall Halshuggas och i Båle brännas Burs och Hoburgs Sättingar.
 
1652:
Skarprättaren upphängt 3 st Tjufwar. Landsbok 1652.
 
1653. Ingen bättring:
En tjuf i Galgen upphängd, wid Namn Oluff Köpman hwilken ingen bättring står att förmoda, därför Hängas.
 
1654. Blodskam:
2 St Dömda at Halshuggas. Bothell Gannarfue och Styfdottern Anna Botelsdotter. Botell och Anna kunna icke benådas. Utan skolen androm till sky och warnagel Halshuggas.
 
1662. Barnamord:
Pigan Brita Pedersdotter uti Lunnebiers Barn fött det mördat och i lönn lagt. Dömd att Halshuggas och i Båle brännas.
 
1663. Barnamord:
Anna Olofsdotter födt Barn i hemlighet, det i lönn lagdt. Dömd att i Eld brännas. Bålet till HofRätten att slutligen dömmas. Utslag från HofRätten saknas. War Piga i Vänge Prästgård.
 
1667. Barnamord:
Kirstin Pehrsdotter, tillförne belägrat bekänner sig Barn aflat hafwer i lönn lagt, dömd till döden,och Halshuggas och i båhle brännas. uti??bys NT.
 
1670:
Tingsdommaren Per Jönssons Dotter Kirstin ogifft skole ware hafuandes och fostret förkommit. Saken något mörk.
 
1672. Rånmord:
Båtsman Per Spilling Othem för Mord på en Hustru, Halshuggas och Hufwudet på en påle, kroppen p.4 Sgl.
 
1673. Barnamord:
En Tjänste Piga hos H r Oluff i Barlingboo, för Barnamord dömd att Halshuggas och brännas Pigans nampn Margreta Pedersdotter.
 
1674. Barnamord:
Konan Karin Olufsdotter Piga hos Jacob Kyrkiojuves i Wänge,dömd att för Barnamord, Halshuggas och Båle brännas. Såsom det beklagas Befallningsmannen Wälbetde Elias Starck. at hwarken Prästerna som földe den Barnamörderskan som här nu uthi Juli Månad juctificerades, uti på Rätteplatsen,ej heller Skarprättaren hafwer sin löhn bekommit. Altför den skull anbefallas eder här medh,att i effter vanligt wis, och som för detta sker pläger wid sådane Executioner,betala och förnöja. Wisby d.1 Aug.1674.
 
1682. Barnamord:
Anna Andersdotter, Rättad d.1 Mars 1682 Tjänt i Öja. Tingsrätten lät Domen gå i wärkställighet, utan att låta Domen gå till Hofrätten. när dom fick kännedom om detta, ville de ha en förklaring. Angående den Kåhnan som A. 1682, uthi Öja Sn. mördat Barn, weet jag undertecknad allena at beretta, det jagh uthi min Anno 1682 åhrs Almanacka hafwer anorterat, det blef den Synderskan från Öja rättat d. l. Marti, hwilket skedde uthan för Wisby Norder Port uthan widh Galgen, det jag sjelfwer åsåg, emedan jag war anbefaller medh en dehl böndher at föllia henne till Rättare Platsen. Winter Tinget hölts till Malgårds i Levede d.10 Feb. samma åhr, hwilket jagh sammaledes i min Almanacka opiskrifwit hafwer, men om samma Synderska blifwit då dömd, kan iag intet minnas. doch huadh om hennes exeution ofwan före förmäles, det finnes så i sanning, och attesteras af mig medh egen hand Wisby d.31 Octob.1702. Oloff Lundberg.
 
1682. Barnamord:
Brita Hindrichsdotter Anga, till döden dömd, har undergått Exeutionen den 26 April 1682, var i Anga boende. Tingsrätten lät Domen gå i wärkställighet utan att först underrätta HofRätten. Anno 1682 d. 6 Aprilis blef Kånan införd, och dömbd d. 21 ejusdem i Starkens hus, och öfwergick sedan Exeutionen d. 26 April. HofRätten vill ha en förklaringar som ovanstående Barnamord Wisby d.31 Octob.1702
 
1690. Kyrkiotjuf:
Högl.Kongl.HoffRättens Resolution at d.12 Juli 1690 ankommen hit till Wisby d. 26 ejusden, öfwer Kyrkiotjufwen Olof Magnuse i Rohne Sn. om sine 72 åhr,som icke kunde ifrån Lifsstraffet befrias, utan skall warden till Skräck och warnagel och sigh till wällförtjent straff uphängias ähr d. 7 Aug. 1690 exequeterar och ophängder sedan en ny galge först blifwen opbygder widh Söder Tingh, efftersom tillförande ingen galga där warit,eller annorstädes här på landet, mehra än een här för Staden Wisby var i bruket stånd, uthan nedfalne och förwitrade.
 
1694. Kyrkiotjuf:
Lars Larson som, för sitt begångne Tjufweri effter kongl. Rättens resolution af den 23 Juni skulle hängias, dödde wid utförandet, hwarför han under Galgen blef begrafwen. Föredetta Klockare i Stenkumla.
 
1698. Kyrkiotjuf:
Bonden Anders Botelson från Fjärdinge i Gothem för begången Kyrkiotjufnad skole hängias.
 
1698. Tidelag:
Hospitals Drängen Pehr Mathson Kongl.Håffrättens Dom att Halshuggas och i båle brännas. 1698 d. 18 Maj Halshuggen och i Båle bränd, som och i dag skedde.Chreaturet skall på Rättsplatsen framhafvas der dödas och nedergräfvas. Wisby stads räkning 14 Maj till bålets uppbyggande för Pehr Mattson, ibm, wed, forlön, spik och bräder 5 Dr.29 öre Skarprättaren Lars Larsson 5 Dr.
 
1699. Barnamord 2. St:
Kåhnan Anna Andersdotter Dyplärs skall Halshuggas och brännas, Lägersmannen Nils Andersson skall halshuggas steglas och hufvudet settias på en påhle, bägge från Tofta.Förmodligen avrättade på Våren.
 
1699:
Pehr Larsson Suderbys Vänge, fått sin Dom och skole hängias, men han war redan innan Domens ankomst i Fängelset död blifwen.
 
1699.Flera mord:
Mångmördare, Bengt Hanson Horpiskare ifrån Roma, skall för begångna Mord Rådbråkas, Halshuggas och Steglas. den 7 Augusti 1699.
 
1699. En Tjuf som slagit sin Moder:
Botell Olsson från Gothem som stulit och slagit sin Moder, skall därför Halshuggas.
 
Anno 1699. Bl.a Mord:
d. 7 Aug. Så blef på Endre Tings Backa ingången 2 syndare rettat, som tillförne aldrig så varit någon Retteplats. Syndare att döda och aflifva. Den ena war hemma i Roma wid namn Bengt, hwilken hade Mördat och dräpt en Hustru dher i församlingen och sedan stungit Eld på hennes Stuga at låta afbränna med then afdöda kroppen, som han och i Wallsten (Vallstena) gjordhe wid Sochne Skolmästaren sin Hustru och 4 Barn, på dhen satte han och eld om Nattetid och lät afbränna, så bekiende och att han sin Swärfar genom qwäljande hade om lifvet bracht, blef dherföre Rååbråkad och satt på 5 stegel uth wid wägen i Endre bacha.
 
Mvh
Stefan