NULL Skriv ut sidan - Morianer (afrikaner)

Anbytarforum

Titel: Morianer (afrikaner)
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2015-07-16, 15:22
I Malmö döptes 1777 en asiatisk morian (Malmö S:t Petri CI:4, sid. 307):
»1777 d 24 Aug: eller Dom: 13 post Trinit: döptes  
offenteligen efter slutat Högmässa en Morian  
född i Asien af hedniske föräldrar, några  
och 20 år gammal, och blef i det heliga  
dopet kallat Friedrick Daniel.
Wittnen woro
Herr Öfwerst Lieutenanten och Riddaren von Heynne.
Justitiæ Rådet Herr Joh: Friedrick Lindstedt.
Herr Fortifications Capitainen Montell.
Herr Politie Borgmästaren Dahlström.
Herr Lieutenanten Rosentwist.
Fru ÖfwerstLieutenantskan Blomcreutz.
Fru Majorskan Flodin.
Fru Hofquartermästerskan Gedda.
Fru LandsSecretererskan Mannerhierta.
Fröken Bödker.»
Den speciella händelsen beskrivs mer ingående i Lunds Weckoblad 1777 3/9, sid. 282, där man även får veta den unge mannens födelsenamn och tydligen indiska  ursprung:
»Malmö d. 25 Aug. I går blef uti Stor-Kyrkan härstädes Indianske Ynglingen Apollo Doljalil döpt och kallad Fredric Daniel, sedan han förut uti Evangeliska Lärans Hufwudstycken blifwit underwist och sjelf gifwit tilkänna sin längtan efter det Helga Dopet samt med mycken rörelse aflagt sin Tros-Bekännelse. Dop-Acten förrättades af Probsten Herr Doctor Munthe, som derwid höll ett ganska wackert och rörande Tal. Såsom wittnen wid denna Acten woro inviterade åtskillige af Stadens Förnäma, hwilka til aftonen hos Herr Hof-Qwartermästaren Gädda blefwo undfägnade.  
 
För 2 år sedan hade man härstädes ock en dylik Dop-Act. Man har ej kunnat underlåta, at begära et rum för detta Wecko-Bladet, at derigenom upmuntra hwar och en til den Kära Gudens lof och pris, som så nådeligen förbarmar sig äfwen öfwer Hedningarna, dem han kallar från mörkret til sitt underliga ljus.»