NULL Skriv ut sidan - Morianer (afrikaner)

Anbytarforum

Titel: Morianer (afrikaner)
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2014-02-20, 16:47
I Malmö fanns det år 1774 en morian från Bengalen, som döptes samma år till Johan Fredrik. Han erhöll tydligen genast efter dopet tjänst vid kungliga hovet i Stockholm.
 
Lunds domkapitels protokoll 1774 30/11, §. 9; Domkapitlets i Lund arkiv, vol. AI:52, sid. 938-940 (LLA).
Prosten och Kyrckoherden i Malmö Doctor Sven Munthe anmäler uti skrifwelse af d. 23 hujus hurusom för 2ne år sedan ditkommit en ung Morian nu 15 år gammal, född uti Bengalen af hedniska föräldrar; samma yngling skall genom Herr Hofqwartermästarens och PostInspectoren Geddas omsorg blifwit hållen i schola; hwarjemte han af PredikoEmbetet blifwit med all flit underwist och befinnes nu förstå thet som nödwändigt bör wetas om Christo, både till en gällande försoning genom Hans blod och till grundelig säll resa[?] genom Hans ande; och som bemelte Morian förklarat sig willja blifwa Ewangelio lydig med begäran, at dörren till församl:en måtte öppnas för honom genom den heliga döpelsen och thenna Morian skall enligt Kongl. Maijsts nådiga befallning strax därpå  affärdas till Stockholm till tjenst wid Kongl. Hofwet så är thenna döpelse act ärnad nästkommande Söndag; hwilcket alt samma Doctor och Prost funnit sig böra Consostorio wid handen gifwa.
 
Res.
Swaras förenemde Doctor och Prost at hwad denna unga Morian widkommer, så har har han låta honom på en Söndag offenteligen inför församlen förhöras i sin Christendoms kundskap, och sin Tros bekännelse då aflägga, sedan han förut på Predikstolen gifwit församlingen sådant tillkänna; hwarefter han i wissa utsedde och anmodade wittnens eller faddrars närwaro, har at befordra honom till det heliga dopet, samt enär alt detta är förbij, å Predikstolen göra tacksäijelse, för des omwändelse ifrån hedendomen till wår sanna Ewangeliska Lutherska lära, då och den högste guden bör anropas om des widare tillwäxt och stadfästelse uti en san och lefwande Tro.
 
Malmö Sankt Petri kyrkoarkiv, vol. CI:4 (1767-1792), sid. 221.
Decembr månad. 4 döptes en Morian 15 år gamal, född i Houglá[?] i Bengalen, som i dopet blef kallad Johan Friedrik
Witnen woro
GeneralMajoren och Riddaren von Biörmarck
Landshöfdingen och Riddaren Gref Frölick
ÖfwerstLieutenanten och Riddare v: Heine
Capitain von Stockenström
HofQwartermästaren Gedda.
Fru Grefwinnan och Landshöfdingskan Frölick
Fru KrigsRådinnan von Gröninger
Fröken Louise Frölick
Fröken Catharina Charlotta Frölick
Fröken Hedwig von Biörnmarck.
Embetet förrättade H:r Doctor Munthe.
Jag lyckas inte hitta fler uppgifter om honom på internet, och vad jag kan se har han inte diskuterats under denna rubrik tidigare. Finns det någon som känner till honom?
 
Mvh, Markus