NULL Skriv ut sidan - Morianer (afrikaner)

Anbytarforum

Titel: Morianer (afrikaner)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-10-22, 06:30
Titel:  Faluposten  
Datum:  1885-02-14  
Sida 3

 
Följande rapport afgafs en gång till k. bhde (Kunglig Befallningshavande) i Kronobergs län: Genom ett resande teatersällskaps oförsigtighet har en tiger eller en neger eller en annan obildad person framkommit ur ett orangeri och tillstält stor förödelse inom orten. (Ort och datum. ` C. U. B., kronolänsman.
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:49714&recordNumber=383&total RecordNumber=1601
 
---
 
En tidigare och utförligare notis om samma sak:
 
Titel:  Norra Skåne  
Datum:  1881-09-13  
Sida 4

 
Ett stilprof. Scenen är en ölkrog någonstädes i Småland, der en förewisare slagit sig ned wid ett glas öl; utanför den bundne björnungen, oroad af en mängd barn; kedjan går sönder, barnen springa skrikande åt alla håll med full hals, föräldrarne skynda till, kronolänsmannen, tillkallad, tager kringwandraren i förwar och skrifwer derom följande rapport: Till konungens befallningshafwande å Kronobergs län. Genom ett resande teatersällskaps oförsigtighet har en tiger eller en neger eller en annan obildad person framkommit ur ett orangeri och tillstält stor förödelse i orten. Handlingarne lades wisliga ad acta
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:52813&recordNumber=384&total RecordNumber=1601
 
-------------
 
Titel:  Kalmar  
Datum:  1886-08-23  
Sida 1

 
En neger, wissångaren Vogel, hitkom med fredagens aftontåg och afreste i lördags eftermiddag härifrån till Borgholm.
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:87442&recordNumber=395&total RecordNumber=1601
 
------
 
Titel:  Blekingsposten  
Datum:  1857-05-22  
Sida 2

 
Men samme »välborne kapten och riddare, som icke tillåter någon, eho den wara månde, att säga ett ord till stockholmska smakens nackdel, gninar sjelf, så att han drar munnen upp åt öronen, åt stockholmska publiken, som med sådan längtan och trängtan afwaktar neger-aktören Ira Aldridge, hwilken skall spela mohren i Venedig och slipper att swärta sig i synen i och för sin rôle, ty - märk wäl - denne smarte artist kan inte ett ord swenska, då han uppträder på den swenska Kongl. theatern i samspel med swenska aktörer och aktriser, utan måste hela pjesen igenom tala engelska, som blir för den större delen af allmänheten lika begriplig, som för skålknallarna, hwilka wid ridåens uppgång gingo ut, medan de derinne finge pratas wid.
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:92959&recordNumber=396&total RecordNumber=1601
 
-----
 
Ira Frederick Aldridge, född 24 juli 1807 och död 7 augusti 1867, var en amerikansk skådespelare.
 
Som betjänt hos Edmund Kean kom Aldridge i kontakt med teatern, debuterade i slutet av 1820-talet i London och väckte sedermera beundrar i de flesta av Europas huvudstäder, bland annat Stockholm 1857, för sina temperamentsfulla Shakespeareframställningar, främst Othello
 
Källor:
Svensk uppslagsbok. Lund 1929
 
Foto.
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ira_Aldridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Ira_Aldridge med flera foton och porträtt.
 
Marriage and family[edit]
 
Soon after going to England, in 1824 Aldridge married Margaret Gill, an English woman. They were married for 40 years before her death in 1864.
 
A year after Margaret's death, on April 20, 1865, Aldridge married his mistress, the self-styled Swedish countess Amanda von Brandt, with whom he already had a son, Ira Daniel. They had four more children: Irene Luranah, Ira Frederick and Amanda Aldridge, who all went on to musical careers, the two girls as opera singers. Their daughter Rachael Frederica was born shortly after Aldridge's death and died in infancy.
 
Aldridge spent most of his final years with his family in Russia and continental Europe, interspersed with occasional visits to England. He planned to return to the post-Civil-War United States, but he died in August 1867 while visiting Łódź, Poland.
 
His remains were buried in the city's Evangelical Cemetery; 23 years passed before a proper tombstone was erected. His grave is tended by the Society of Polish Artists of Film and Theatre.
 
http://shakespeareinamericanlife.org/stage/onstage/yesterday/starringroles/aldri dgeineurope.cfm  
---------
Amanda von Brandt (died 1915) claimed to be Swedish countess and was the second wife of actor Ira Frederick Aldridge, whom she married on 20 April 1865. The couple had four children. Their eldest child was born during Aldridge's marriage to his first wife, Margaret Gill, and their youngest was born four months after Aldridge's death. Amanda von Brandt is buried at Highgate Woods, London. Their daughter Amanda Christina Elizabeth Aldridge became a notable opera singer, teacher and composer.
 
--------
 
Amanda Christina Elizabeth Aldridge (Amanda Ira Aldridge), (10 March 1866-9 March 1956), was a British opera singer, teacher and composer, under the pseudonym of Montague Ring.
Amanda Aldridge was born on 10 March 1866 in Upper Norwood, London, the third child of black Shakespearian actor Ira Frederick Aldridge and his second wife, the (alleged) Swedish countess Amanda Von Brandt. Aldridge studied voice under Jenny Lind and Sir George Henschel at the Royal College of Music in London, and harmony and counterpoint with Frederick Bridge and Frances Edward Gladstone.
 
After completing her studies, Aldridge worked as a concert singer, piano accompanist, and voice teacher. A throat condition ended her concert appearances, and she turned to teaching and published about thirty songs between the years 1907 and 1925 in a romantic parlor style, as well as instrumental music in other styles. Her notable students included Roland Hayes, Lawrence Brown, Marian Anderson, and Paul Robeson. At the age of eighty-eight, Aldridge made her first television appearance in the British show Music For You where Muriel Smith sang Montague Ring's Little Southern Love Song. After a short illness, she died on March 9, 1956.[1]
http://en.wikipedia.org/wiki/Amanda_Christina_Elizabeth_Aldridge
 
---------------------------------------
 
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1892-06-29  
Sida 3

 
Kronprinsessans lille neger, om hvars engagerande nere i Egypten på sin tid berättades, väckte naturligtvis stort upp- seende vid sin husmors genomresa i Köpenhamn liksom öfverallt annorstädes. Iklädd blå kappa och röd fez, kom den svarte gossen åkande i en öppen droska efter de kungliga vagnarne. Han gör för öfrigt heder åt sin höga härskarinnas smak, enär han lär vara mycket vacker, som neger betraktadt.
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:139141&recordNumber=413&tota lRecordNumber=1601  
 
------
 
Titel:  Dalpilen  
Datum:  1898-09-20  
Sida 3

Vid Kramfors sågverk i Ångermanland har emellertid en neger arbetat sedan två månader tillbaka och synes var mycket belåten med sin an ställning.
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:177498&recordNumber=426&tota lRecordNumber=1601
 
-------
 
 
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1890-07-25  
Sida 2

Cirkus vid Karlavägen är en praktbygnad, det veta många stockholmare och nästan hvarenda en af våra besökande landsortsbor. Men det storartade utsädet - denna bygnad - åstadkom ingen guldskörd. Det viktigaste skälet härtill torde nog vara att stället är allt annat än centralt, det ligger nämligen vid gränsen af Djurgården. Spårvägen går emellertid ända fram. Ett par cirkussällskap försökte sin lycka, men fann den ej. Så begaf det sig, att bygnaden, hvars uppförande lär ha dragit en kostnad af omkring 360,000 kr., såldes - helt nyligen - till ett konsortium för 155,000 kr. Grosshandlaren Hugo Mattson är här själen. Hvad ämna de nya ägarne söka att dra för fördelar af sin ståtliga godtköpsbygnad? Det har uppgifvits, att man har för afsikt att inrätta en varieté. Så är dock ej förhållandet. Jag är i tillfälle att meddela hur konsortiet för närvarande tänker att ta i tu med saken, som ej lär bli så lätthandterlig.  
 
Han ligger i underhandling med föreståndaren för ett cirkussällskap; ett noch nie dagewesenes, som det heter. Denne föreståndare är en m:r Thompson, född i Amerika och - neger. En neger som cirkusdirektör; redan detta är en reklam. Hans sällskap lär ej vara å la Renz, d. v. s. öfverväldigande genom mängden af människo- och djurpersonalen, om jag så får uttrycka mig, men i stället naggande godt. Ett femtiotal hästar tillhör sällskapet; personalen i förhållande därefter. Sju kolossala elefanter påstås komma att utgöra en betydande dragningskraft. I fall öfverenskommelse sker - en befullmäktigad från m:r Thompson är redan här - skulle sällskapet börja sina prestationer i midten af nästa månad. M:r Th. uppehåller sig för närvarande med sitt sällskap å Krim.  
 
Skulle man emellertid ej komma öfverens, har konsortiet för afsigt att upplåta den vidsträckta cirkus till mönsterkonserter (med 3 à 4 regementsmusikkårer), allmänna möten, föreläsningar, velocipedföreställningar, maskeradbaler och annat mer.  
 
Således ej brist på omvexling.  
 
Man håller nu som bäst på att plantera träd omkring den kala platsen, där cirkus befinner sig. Hundratals lass mat- och sandjord äro redan ditförda.  
 
Få se, hur Cirkus' öde blir under den nya regimen. Anloppet var från början stort.
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:161514&recordNumber=461&tota lRecordNumber=1601