NULL Skriv ut sidan - Morianer (afrikaner)

Anbytarforum

Titel: Morianer (afrikaner)
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-10-21, 06:13
Titel:  Blekingsposten
Datum:  1857-06-16  
Sida 2

 
Kongl. theatern har ofta en besatt otur. Knappt är man kommen i farten med den införskrifne negeraktören Ira Aldridge såsom Othello, då hans medspelare, hr Dahlqwist, får - kopporna. En annan pies måste inöfwas.
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:43351&recordNumber=375&total RecordNumber=1601 (http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:43351&recordNumber=375&totalRecordNumber=1601)
 
------------------
 
Titel:  Blekingsposten
Datum:  1857-06-30  
Sida 1

 
Aftonbladet har en den strängaste konstkritik, man nästan kan tänka sig, öfwer den så högt uppburne engelske neger-aktören Ira Aldridges spel å K. theatern. Med wissa erkända förtienster äger han ock fel. — fel sådana, att de, efter wår öfwertygelse, göra all sant konstnärlig framställning, äfwen med hans före- träden, otänkbar. Hufwudspelet, det som kan sägas i sig innefatta de flesta öfriga, dock icke alla, är maniering. Det finnes ingen sanning, ingen natur i hans spel, annorlunda än här ock der i wissa, snart öfwergående ögonblick, men då träffar han stundom det rätta, och det med sant mästerskap, det måste medgifwas. Wi ha i wåra dagar sett mvcken maniering på scenen, och af hwarjehanda slag; men någon så fullständig, så konseqwent widhållen — aldrig. Hans debit är för för det wanliga samspråket hållen i en långsläpig, högst tillgjord stil, som har något af en metodistpredikants ton då han läser sina böner, och härwid använder hr Altritge nästan uteslutande röstens ljusa timbre, hwarigenom det hela får något särdeles enformigt och rogifwande, o, s. w. — Om sielfwa piesens wal yttras: Hwad totalintryck kan ett stort dramatiskt werk, så behandladt af den förnämste skådespelaren, wäl göra? Swaret ligger i det föregående. Endast nödgas wi tillägga, att om detta mästerwerk på köpet ges stympadt och på twå alldeles olika språk, af hwilka det ena icke begripes af flertalet bland åhörare, blir det hela ett redlöst kaos, ett wåldförande af all estetik som wi gerna hade welat anse omöjligt på den scen, som Gustaf III inwigt åt sånggudinnorna.  
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:44999&recordNumber=380&totalRecordNumber=1601 (http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:44999&recordNumber=380&totalRecordNumber=1601)
 
------------------
 
 
Titel:  Dalpilen  
Datum:  1892-10-07  
Sida 1

 
Endast 5 dagar uppträder den stora Kongo-Neger-Karavanen bestående af 8 vuxna och 2 barn i det stora tältet å Knack Karl Anderssons tomt å MORA STRAND Onsdagen den 12, Torsdagen den 13. Fredagen den 14, Lördagen den 15 från kl. 10 f. m. till 10 e. m. och sista gången Söndagen den 16 Okt. från kl. I till 5 e. m. och kl. 6 till 10 e. m.  
Kom derför alla, då Karavanen stannar endast 5 dagar!  
 Karavanen, som har uppträdt inför den svenska konungafamiljen, utför i nationaldrägter sitt lands sånger och krigsdanser samt åskådliggör dess seder och bruk.  
 Höfdingen för karavanen, som i 2 år och 8 månader medföljt Stanley-expeditionen, talar engelska med de besökande, och är det af stort intresse för publiken att se denne höfding, som i sällskap med Stanley har genomrest det mörkaste Afrika.  
 De, som hysa intresse för de arma, ociviliserade hedningarne, hafva här ett rikt tillfälle att studera dessa beklagansvärda menniskors låga kultur- ståndpunkt och sjelfvn se det ociviliserade naturstånd, hvilket är rådande bland de infödde i Afrika, der så många af våra utsända missionärer ha fallit offer för individer af denna svarta folkras.  
 Höfdingen Suryck, 28 år gammal, och en man på öfver 6 fots längd, har 12 stora ärr på kroppen efter lans- och sabelhugg från sammandrabbningar med åtskilliga stammar under sitt deltagande i Stanley-expeditionen, hvadan det torde vara af intresse att göra ett besök endast för att få se denne intressante man, som tillika medför sina två små barn, ett på 3 och det andra på 5 år och hvilkas moder, som var en Hinduqvinna, är död. Något så intressant, som att se dessa två små barn, kan ingen tänka sig De dansa, marschera och exercera med små gevär, samt sjunga tillika mycket vackra sånger på sitt eget modersmål I förbindelse härmed uppträder en af negrerna med många stora lefvande Jätte-Ormar. Föreställning hvar halftimme! Biljettpris: Första plats... 75 öre Barn 35  Andra plats... 50 öre Barn 30   CHR. OLSÉN, Impressario.  
 
Kejsaren!!! Skandinaviens finaste och elegantaste utstyrda KARUSELL å hvilken Kejsaren af Ryssland med familj, Konungen af Danmark och hela det danska Konungahuset ha åkt den 8 September 1891, då karusellen var uppsatt vid det kongl. danska sommarslottet Fredensborg. En sådan karusell har aldrig förr varit sedd af någon här i samhället. Karusellen är upplyst af 300 kupellampor och 50 lanternor. Å karusellen förefinnes 2 elegant utstyrda indiska elefanter samt 16 elegant förgylda hästar, 6 hvilsoffor med sammets-säten. Karusellen dragés med hästkraft och är uppstäld å Knack Karl Anderssons tomt å Mora Strand.  
Köpings-Posten skrifver: att endast se denna karusell upplyst borde betalas. OBS.! Karusellen med allt tillbehör är till salu för 14.900 kronor. Högaktningsfullt OLE OLSÉN.
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:190772&recordNumber=349&tota lRecordNumber=1601 (http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:190772&recordNumber=349&totalRecordNumber=1601)
 
--------------
 
 
Titel:  Kalmar  
Datum:  1868-08-19  
Sida 1

 Det wäckte ett eget intryck att wid kollektbäckenet i kyrkan se en infödd afrikansk neger, hans namn är Charles från mellersta Westafrika och nu missions-elev wid Johannelund. (Ups.-P:n.)(=Upsala-Posten)
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:218749&recordNumber=354&tota lRecordNumber=1601 (http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:218749&recordNumber=354&totalRecordNumber=1601)
 
----------
 
 
Titel:  Post- och inrikes tidningar  
Datum:  1841-12-27  
Sida 1

D. 20 Dec. Under patrullering i skärgården har i en öppen båt anträffats och under beslagsanspråk till Marstrands tullkammare införts 40 kaggar neger-head( ett slags tuggtobak), vägande mellan 7 och 8000 U(=skålpund, skeppspund eller lispund?, min anmärkning).
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:327572&recordNumber=368&tota lRecordNumber=1601 (http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:327572&recordNumber=368&totalRecordNumber=1601)
 
---------
 
Titel:  Blekingsposten
Datum:  1880-03-05  
Sida 1

 
 På genomresa till Stockholm och endast några dagar. En af optikens största uppfinningar eller den s. k. genomskinlige Zulukaffern (en äkta Afrikansk neger), förevisas från och med i dag Fredag och tills vidare uti Hr Aug. Sandbergs lokal. Drottninggatan n:o 55. Det är en verkligt lefvande menniska som man står framför och ser föremål som hålles bakom. Ej förut i Sverige förevisat. Entré 25 öre, (skolungdom 15 öre). Öppet från kl. 11 f. m. till 11 e. m. OBS. Ingen bör uraktlåta att se denna nyhet för dagen.  
 
Källa: http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:40343&recordNumber=373&total RecordNumber=1601 (http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:40343&recordNumber=373&totalRecordNumber=1601)
 
-------------------------
 
 
Titel:  Norra Skåne  
Datum:  1894-05-05  
Sida 1

 
Cirkus Bergman. Härmed tillåter jag mig vördsamt meddela den högt ärade publiken i Engelholm och dess omnejd att jag: med mitt Konstberidaresällskap, bestående af 24 hästar och 60 personer samt egen musikkår, ankommer till Engelholm Fredagen den 4 Maj Lördags afton kl. 8 inviger jag den af mig nyuppbyggda, med all nutidens komfort inredda Cirkusen på Gröna Torg med en extra stor Gala-representation  
 
Neger-excentrikerna Bröderna, YUM-YUM
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:41631&recordNumber=374&total RecordNumber=1601 (http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:41631&recordNumber=374&totalRecordNumber=1601)
 
(Meddelandet ändrat av simson 2013-10-22 03:25)