NULL Skriv ut sidan - Ekeberg / Ekberg

Anbytarforum

Titel: Ekeberg / Ekberg
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2009-09-13, 17:18
Angående Axel Ekeberg:
 
Anders Berg skriver ovan 26 september 2002, 20:23
 
Maria Axelsdotters far är känd. Hon är dotter till soldaten och krämaren Axel Ekeberg eller Ekberg. Det är åtminstone mycket sannolikt att hon är identisk med soldathustrun Maria Ekeroth, som reser med sin far Axel Ekeberg när hennes barn, en odöpt dotter, föds (5/1) och dör i Halmstad (Skåne) 1778 begr. 9/1.  
 
Om Axel Ekeberg är följande känt (av mig):  
 
* sonen Hans dör 1744 12/1 i Ivetofta by, 3 v 2 d gl. Fadern soldat och barnet dör på resan.  
* 1747 1/5 får han avsked som soldat nr 98 vid Hamiltonska reg och sedermera von Segebadens kompani.  
* sonen Christian föds 1768 17/12 i Björnekulla och dör 23/12 s.å. i Stenestad. Fadern borgare och kramhandlare i Skanör. Modern Christina Christiansdotter.  
* 1778 alltså nämnd som resande med sin dotter Maria Ekeroth.  
* senare samma år 15/10 avliden i Borgeby, som avskedad artillerihantlangare, 88 år gammal.  
d: 15 Octobr. Dödde afskiedade artillerie Hantlangaren Axel Ekberg, af ålderdoms svaghet 88 åhr gammal. Han kom hit siuk, och har uppehållit sig i Schanör flere åhr. [avskrift av Birgitta Nilsson]  
 
I det stora zigenarmålet ifrån Rönneberga härad 1764 nämns en Axel Ekeroth som är 72 år gammal, men kanske avser detta Axel Ekeroths (son till soldaten Andreas Holmström och Maria Henriksdotter; g.m. Maria Axelsdotter) svärfar Axel Ekeberg.
 
Kan Axel Ekeberg vara densamma som Per Jönsson (Hellbom/Lindgren) son Axel född 1709 i Enhörna (Södermanland)? Under  omnämner jag 2008-09-05 följande:
 
Axel Persson Östberg antas som soldat för rote nr 99 Öshult i Hinneryd sn den 23 oktober 1735. Han uppges född i Hälsingland (detta stämmer dock ej med vad vi känner till eftersom PJL son Axel föddes i Enhörna (nuv. Ytterenhörna) i Södermanland 1709 1/4 - men en förklaring till detta kan vara att han har burit med sig någon attest ifrån prästen i Bollnäs sn, Hälsingland där fadern tjänstgjorde som soldat till 1725 då denne avskedades pga att han var zigenare). APÖ anges vara 30 år 1740, dvs född ca 1710. Han var gift redan 1740. Vid mönstringen 1740 anges han vara kommenderad till Malmö. I GMR 1742:1 anges att Axel Persson Östberg blivit casserad vid generalmönstring i Malmö den 10 juli 1740. Detta sistnämnda skulle då egentligen innebära att han ej skulle kunna vara en av de två söner till PJL som 1741 påstås vara rotesoldater vid Kronobergs regemente.  
Källor: Kronobergs regemente GMR 1740 (nr 335),s 168, Södra Sunnerbo kompani - mönstring vid Ljungby gästgivaregård den 26 juni 1740; Kronobergs regemente GMR 1742:1 (nr 336),s 282, Södra Sunnerbo kompani - mönstring i Växjö den 23 februari 1742  
 
I mejl med Anders Berg har jag fått tips att denne Axel kan vara densamme som soldaten Axel Östberg vid Hamiltons regemente, soldat nr 58 vid kapten Carl Otto von Segebadens kompani som fick avsked 1744 20/12 efter att ha rymt (källa: Anders Bergs excerpering av GMR 1753 av Hamiltons regemente).  Jag är dock inte säker på att denna identifiering är korrekt.
 
Kan Axel Persson Östberg vid Kronobergs regemente vara densamme som soldaten vid von Segebadens kompani, Axel Ekeberg ? Kan det uteslutas att dessa båda är identiska ?  
Ingiften mellan lille-Petters (Petter Christophersson Franzwegen) och Per Jönssons (Hellbom/Lindgren) familjer förekommer i övrigt.  
 
GMR 1744 - Hamiltons regemente:
kapten Samuel Granatenhielms kompani, mönstrade den 9 juli 1744 i Landskrona
          1742 wid General munstringen
    Num. vacant den 5 Januarj
   1743 insatt utj
[nr 98]   Axel Ekeberg , [födelseort:] Småland , 26 [år => född ca 1716] [tjänstgjort:] 1 1/2 [år] , gift
 
Anders Bergs excerpt av GMR 1753:
Soldat nr 98 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani  
Ekeberg    Axel  
avsked 17470501  
 
Soldat nr 2 vid Livkompaniet  
Ekeberg    Lars  
Död (hängt sig) 17470504  
 
Soldat nr 84 vid Kapten von Eckstedts kompani  
Ekeberg    Petter  
Antagen 17471225 (från: soldat nr 62) 29 år 9 m, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö  
Född 1723-10-.. i Skåne  
'siuk uthi Östergiötland'  
 
 
 
 
Jämför även att Axel Ekeberg och Gert Lindgren (Per Jönsson (Hellbom/Lindgren) son) får burskap i Skanör samma dag och år ([764-07-24]:
 
Skanör med Falsterbos rådhusrätt och magistrat DIII:1 [AD-bild 74+ 75], s 139-140
Anno 1764 den 24 Jul: anmälte sig för-
afskiedade handtlangaren Giert Lind-
gren
, samt wid företrädt anhöll om
tillstånd, at få winna Burskap på minu-
terings Glas ock häst handell, ok som han företedde
Lieutenanten hr Malmströms bewis
öfwer sit anständiga förhållande
ock erhållna afskied, bewiljades deß
begäran, hwarföre han med
hand å bok, wanliga Burskap eden
aflade Schanör Råshus ut Supra
   L: delaRose
 
Ad: K Behrling   J Månson
Per Bondeson   Nils Person
 
är skyldig för Borgare bref ok paßett  (12? )  
 
Anno 1764 den 24 Jul: förekom äfwen
afskiedat handtlangaren Axel Eke-
berg
samt anhöll at få winia
Burskap på glas ock hästehandel, upte-
(…?) lika then andre sit erhåll
na afskied, samt bewis öfwer an-
ständigt fört lefwerne af Lieute-
nanten theß begäran bewilja-
des, hwarföre han med hand
å bok, wanliga Borgare Eden
aflade. Schanör ut supra
    L: delaRose
 
Ad: K Behrling   J Månson
Per Bondeson   Nils Person
 
är skyldig för Borgare bref ok paß  
 
Erhöll afkall den 6 Febr: 1769
 
*******************************************************
 
Jämshög C:1 s 319, födelselängd 1743:
(uti?) Decembr. Månad kom en Soldat wid nampn Axel Ekeberg
med hustru och barn hijt till Gemsiö by och länte huus hos
Pär Månßon, hwarest thenna Ekebergz hustru wid namn
Malena kom uti Barnsäng och födde 2ne barn som blefwo
döpte den 23 Decembr. uti Pär Månsons huus.
Jungfrun Elsa Sara Estenberg bar det ena fram till dopet,
hwilket blef kallad Hans, och det andra baar Jungfru
Catharina Elizabeth Schöring, hwilcket blef kallad Anna Lena.
Förbenämde Soldat Ekeberg berättade sig wara utaf
Högwälborne Herr Öfwerstens, Baron Hamiltons Re-
gemente och under Herr Capit. Granatenhielms Compag-
nie, och nuförtiden inqvarterad uti Carlscrona.
 
 
Malmö Garnisonsregemente C:2, s 293, födda 1760 (af hans kongliga höghets Cronprintzens regemente uti garnizonen Lovisa födda):
Christina [född:] 21 [augusti], [döpt:] 22 [augusti]
Soldaten wid ÖfstLz Compagnie Axel Ekeberg m. deß hustru Anna Beatha Johansdrs lilla doter kallad Christina
witnen
Sold. Johan Bolström wid Hessensteinska Regtet och öfrstlz Compagnie
hustru Christina Jernberg, dito Lena Alexanders.