NULL Skriv ut sidan - Venjan F:1 (1734-1772) Bild 185

Anbytarforum

Titel: Venjan F:1 (1734-1772) Bild 185
Skrivet av: Irene Johansson skrivet 2016-01-22, 21:27
Back And. Nilsson ifrån Kiettilbo född ibm
d. 30 aug. 1729 af Ehrl. föräldrar. Fadren
war för detta Back Nils Perss. och modren
Anna Anders:dr ibm. renat(us). J sin barndom
wistades han ständigt hema i sina Föräldrars
hus der han utniöt en Christel. upfostran
och fick förswarlig underwisning i sina
Christendoms stycken. Efter försynens skick-
else inträdde han åhr 1749 ett Christel.  
ächta förbund med sin nu i sorgen efterlem-
nade maka H:o Kari Swensdotter i Kiett:bo,  
med hwilken han i 23 åhr i ren ächta kärlek
samanlef(w)at och blifwit wälsignad med 8 barn
5 Söner och 3 döttrar, af hwilka 2 Söner äro
förut med döden afgångne. Hwad lefwernet angår,
så wet man intet annat än det som ährligit och
Christel:t warit och wäl lyder. Till deß han
för 2:ne åhr sedan fick en swullnad i kroppen,
som liknade sig till Wattusoth, hwilken alt
mehr tiltog, så at han några dyng förut måste
intaga sängen, hwaraf han ock efter Christel.
beredelse Sahl i Herranom afsomnade d. 27 sidst
Sept, begrofs d. 4 Oct. gl. _ _ _ ______________43 åhr 2 w(eckor) 3 d(agar)
i Test(amente) till K(yrkan) 2 daler 16 öre fatt(iga) 1 daler
 
under Back står det (som du säkert förstår)
g. = gift
 
Hälsningar
Irene