NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Carl-Johan Ivarsson skrivet 2012-10-23, 22:25
Hur slutade Anders Simonssons i Sälboda tvist med sina släktingar? Svaret får man i Näs dombok, tinget 12-17/2 1706 på Göstakrog, här läst efter Advokatfiskalen EVIIAABC:13 (1706), sid. 205-206. [Tack Arkivdigital, hur klarade man sig utan er förr?]
 
Dito klagade Anders Simonsson i Wäst: Sählboda i Jösse häradh och Gunnarskog Sochn till Börge i Hög för en Jordhdeel i W. Uggelsäter 1/5 deel på 1/6 deel när, som han i arf efter sin fader skall hafwa att kräfva, och Börges i Hög barn i W. Uggelsäter skola innehafwa, han således kommandes att effterfråga huru han giordt sig rätt till dess arfwelotz effter sin Sahl. Fader i samma Jordh intagande? Som han wille säga skulle wara en arfwedeel emedan dess Fader af sina syskon til sin del löst Nembl: af Systrarna Gunnur och Marit dheras Systerdelar sampt Brodren Amund dess brordeel, hwar till han likwähl intet bevijsade; dock hade han sigh att beswära dher öfwer, att hans Fadrens Jordh honom förkommit och uthan städia uthur händerna warit altsedan dess Fader blef slagen i Påhlen uti Kong Carl dhen IXdes tidh, hafwande han dherföre aldrig någon Halföhre upburit, hwarföre han prätenderade att af Börge som nu Jorden innehade, måtte bevijsas huru han kommit dher till; Börje hade till sin förklarning och Exculpation att Fastebreef å bemt 1/5 på 6te deel när att upvijsa af Anno 1666 d 15 Feb; af Sahl. Vice Lag Mannen och Häradshöfdingen Wälb. Hr. Mathiæ Pleningschiöld gifwit, hwar utaf bevijstes det hans Börges Sahl. Swärfader Lars Andersson i Ugglesäter denna Anderses efter skiähliga Kiöpebref löst och Kiöpt af sina Syskon- Gunnur Andersdotter dess Arfpart för 7 Rdr, Brodren Olof Anderssons för 12 Rdr och Brodren Amund Amundssons för 12 Rdr in specie, samt af sina Broders barn Bryngell Simsson och Anders Bengdtsson i Dingelsundet eller dess hustru Karin Simsdotter dhenna Anders Simssons syskon dheras Fädernes Jordh i bemelte Ugglesäterför 20 Rdr och sadhe att dhenna Jordh således ifrån sin Swärfader till dess barn sin hustru med dhe flera Syskon kommit och att Bryngel Svensson sampt Anders Bengdtsson i Dingellsundet för dhe 20 Rdr såldt heela dheras Faders ArfweJordh och Broders Lått sampt äfwen dher i sin Broders Anderses. Efter sidste Tingz Resolution war Karin Simsdotter Anders Bengdtssons i Dingellsundet efterlefwerska inne att gifwa underrättelse här om, som sade sig aldrig hördt det af sin Man, eller det medh hennes Wettskap wara skall; Upvijstes sedan af Sahl. Lars Anderssons sohnehustru Anna Larsdotter en revers af Anders Simonsson d. 15 Martii 1677 gifwen, det skall han af Swen Larsson i W. Uggelsäter anamma 3 Rdr och af Amund Hansson i Afwelsäter 1 Rdr för sin Arfwedeel i W. Uggelsäter, och det efter uthfästat Lofwen här på Tinget på Giöstakrog, det Anders alldeles nekade till, som hans Nampn och Handh ej fans dher undersatt och skrifwit; Resolutio: Rätten hafwer sigh förekomma dhen Klagan som Anders Simsson uti Sahlboda haft att föhra moot Dannemannen Börje Larsson i Hög, angående dess fasta Arf bestående af ¼ uti W. Uggelsäter med dhe honom dess fader Simon Andersson inbördade deelar, eller lösta Jordaparter dhersammastädes från dess Broder Amund och Systrar Gunnur sampt Marit Andersdöttrar som Byrie Larsson skall innehafva, men dhenna Anders prätenderar komma  oafkortat till, medan han ännu dherpå icke en tårfwa eller fyrk niutit; Och icke mindre Böries swar och hans upvijste Fastebreef af d 15 Feb. 1666 i öfwerwägande tagit, som finns vara på 1/5 af 1/6 näär för Lars Anderssons uti W. Uggelsäter barn Jon Larsson Marit och Karin Larsdöttrar hwilken samme Börie till hustru hafwer, upsatt; hwar med medan han kunnat bevijsa icke allenast att Lars Ander Simssons Farbroder löst sin Broder Amundz och Systrars Gunnurs sampt Maritz deelar, dhen förstas med 12 dhen andras med 7 och dhen tredies med 6 Rdr inn, uthan och intyga gutit, att Anders Simonssons broder Bryngel Simonsson och Fasters Karins Man Anders Bengdtsson uti Dingellsundet såldt dheras Fädernas arf uti W. Uggelsäter för 20 Rdr, hwarutinnan och Anders Simssons skall wara begripen, ty dhen af een arfwinge efter Simon elliest ej för högdt sällias kunnat, medan hans broder Amund intet fått mehr för sin Jordedeel ähn 12 Rdr; Altnoga öfwerlagdt, och ändtligen för sig icke funnit anständigdt samma faste Bref att röra, eller Röfva  dhe dher medh bewäpnade, i hwilket anseende och Anders Simsson som icke kunnat bevijsa sin fader Simon några Jordedeelar ibm från Amund Gunnur eller Marit inlöst. Han wijsas att söka sin Broder Bryngills som han med sin deel försåldt arfwingar dher dhe något arff, bäst han kan och gitter. Således efter det 18 Cap: Jordb: L L.