NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Carl-Johan Ivarsson skrivet 2012-10-23, 00:14
Fick ett tips av min gode forskarvän Richard Svensson i Säffle om att något intressant finns att läsa i Näs häradsrätts protokoll från tinget 20-28/9 1704 i Näs häradsrätt. Han skickade också med bilder från den renoverade domboken: Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:9 sid. 217-218 där texten är relativt tydlig och jag ägnade en liten stund åt att uttyda texten. Det visar sig vara en ren namedropping i den här familjen. Nu får ni klura lite hur allt hänger ihop.  
 
S. D. hade Rätten gierna welat giöre sluut uti det Kiäromåhl som Anders Simonsson uti Sahlboda hade att föra emot sine Syskonnebarn h: Karin Larsdotter, Byrjes och h: Anna Larsdotter begge uti W. Uggelsäter för 1/8 som dheras respective fader och swärfader men hans Farbroder Lars Andersson  och de eftter honom hafft inne, tå hans fader Simon Andersson var slagen uti Fijende landh och han och hans bröder då minorennes, sedhan gifvit sig uti Konungens tienst; hwarföre han och som aldrig skohlat undfå städzla för samma dhel påstodh. 1mo nu niuta dhen oafkortat för sig och sina bröder och 2do att dhe som gifvit hans Broder Brynill Simonsson 24 Rdr för samma dhel  måtte tillhållas berörde penningar återtaga om dhe med Rättens Fasta dito ähro stadhfästade, Men som Karins man Byrie sagdt och säger att Anders Simonssons farfar Anders hin gamble som Stirps intet lembnat mehr dher effter sigh ähn 1/6 som sedhan är deelt 4 Söner, Lars Andersson i W: Uggelsäter, Anders uti Måssewik, Olof uti Måsswiketorp och Simon Anderssöner men och dess döttrar Gunnur i Sundztorpet och Marit uti Siohle emelan som giöra femb Broders deelar eller 10 Systerdeelar, af hvilka förre var en fembtedel allena uti 1/6 skulle komma Anders Simonsson och hans Bröder till; warandes alltså dhenna saken heelt twifwelachtig, och det jembwähl twifwelachtigt huru stor dhel uti W: Uggelsäter för 24 Rdr Brynill Simonsson ibm; Anders Broder och Anders Bengdtsson uti Dingelsundet försålt; hwar öfwer af Anders Simonssons syster Karin uti Strömsätra underrättelsse skall kunna gifwas alltså finner Rätten skiäligdt det saken böra ega anståndh till nästa Ting, till hvilket Karin inskaffas böhr och Anders Simonsson bevijsa, att hans Farfar der hin gamble Anders mehr ähn 1/6 uti W. Uggelsäter dhe sina som berörde till arf effterlembnat, tå och sluut i dhen saken föllia skall;