NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
Skrivet av: Carl-Johan Ivarsson skrivet 2012-03-03, 09:50
Första målet (Grums AIa:1 sid. 57)
Näst stadfästes efter Sveriges Lagh och thetta Landzens bruk thet Jordebyte och skiffte, som Sahl. Anders Nilssons Enkia, hustru Brita Andersdotter i Budha i Edh Sochn, hade giordt medh Sahl. Oluff Olufßons Barn i Jöstadh i Huggenääs Sochn, som woro: Karin, Oluffz och Simonßons i Ugglesätter, Ingridh Anders Swänssons i Göstadh, och Marit Anders Halfwardzsons i Hargen, om theras egen arfwedel i bem:te Budha efter theras Sahl. Modher Systers Ingrid Bengtzdotters man Bryngel Carlsson i Joensbool kiöpt hadhe för och emoot all then deel och anpart henne Britta Andersdotter arffligen tilfaller uti bem:te Jöstadh, sampt Barrudh i Nyy Sochn, effter hennes sahl. Fadher Anders Oluffson, eftersom sielfva fastebrefvet wijdare uthwijßar.