NULL Skriv ut sidan - Moffat

Anbytarforum

Titel: Moffat
Skrivet av: Anders Klarbring skrivet 2015-05-24, 20:10
I Börjeson, H., Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799. - Stockholm, 1942, kan man läsa.
 
MOPHAT (Moffat) ROBERT; arklm 17.12 1698; eo ölöjtn 2.5 1710; konf 5.5. 1714; skkapt 19.7 1716; deltog vid Marstrands kapitulation för Tordenskiöld 15.7 1719; därför dömd t döden 8.1 1720; benådad t fjorton dagars fängelse och avsättning 21.1 så. Fd capitain M, vilken vid Marstrands fästnings övergång, kom att gå från beställning och sedermera har tjänat upp sig igen till konstapel får löjtn avsk 4.6 1725 (KBr); död 16.6 1748.
 
I fredags var jag på Riksarkivet i Mariaberg och beställde in handlingen Marstrands kapitulation 1719 (Lagrad i: SE/RA/754/2/M 1478). Följande förhör med Robert Moffat hittas där:
 
Skippz Capitein Robbert Mofatt framkom och föreställtes honom det samma som de förra äro tillfrågade? Hwilken lämnade det swaret: att aldrig har han samtyckt till någon Capitulation, mindre Utfalls medersändande med Capitulationen wettat, uthan sammankallade Öfwersten Officerarne d f 15:de Julii, säjande sig åstunda af dem en attest om fästningens tillstånd. Men fick det swaret: det kunde H:r Öfwersten bättre see och wetta, än han, då Öfwersten sagt: I äro många, Jag will af Eder hafwa en sådan, hwilken Öfwerstens skrifware upsatt och äntelig upläst, men aldrig hördes sådanne Ord, som nu förnimmes, der uthi inslutne woro. Och aldenstund en dehl af de andre Officerne redan hade underskifwit förnnämbde attest, hatte han sin hand jämtwäl der under, bekräftandes sig icke wetat af att sådant skälmstycke, ty aldrig har han en anordetz ingående med fienden wettat, förr än Saxarne hade uthmarcherat, då han ingen ting härwid kunnat giordt, ty han har på fästningen intet hafat Comendera. Han skall och icke den beskickning som blefwe giord till siöfolket, af wettat.
 
Den olycksaliga underskriften, som Robert anger sig inte känt till innebörden av, kan också hittas, tillsammans med kommendant Henrich Danckwardts (http://sv.wikipedia.org/wiki/Henrich_Danckwardt) och övriga officerares underskrifter.