NULL Skriv ut sidan - Moffat

Anbytarforum

Titel: Moffat
Skrivet av: Anders Klarbring skrivet 2013-08-28, 17:00
I artikeln om Robert Moffats bördsbrev som publicerades i Släkt och Hävd 2013:2 (www.mechanics.iei.liu.se/staff/andkl/Moffat20130421b.pdf) ingick en avskrift av delar av bördsbrevet. Som komplement till artikeln lägger jag här ut en avskrift av hela bördsbrevet:
 
Carl med Gudz Nåde, Konung i Skåttland, England, Franckerike och Iland: den Christeliga Troenes förswarare, alla samt och synnerligen Konungar, Furstar, Grefingar, Marggrewar, Ericke biskoppar, Biskoppar, aborter, Grefwar wilgrefwar, prioorer Reddersmen, Profidenter Seniooer, Baroner, Borgmästarne i Städerne, den förnäma magistraten; Såsom och alle samt och synnerligen admiraler, vice admiraler Guverneurer uti Provincerne, Befallningshafwande uti Städerne, och öfwer SlåttsBryggar, lägre och öfwre Armeer, Skieppsflöttar, Skieppssund, fiohlar, Strömmar och Hamnar, tillika med alla dåsom detta wårt öpna bref händer och ser, weijtalig fullhet och hälsa i wår herre.  
 
Efter som Regenters och förståndares högsta flit bör wara at de som dygden öfwa och wäl förtiena, skola med wederbörlig heder och ära blifwa belönte, och twärt emot de wanartigas laster, med tilbörliget straff måga förhindras; då hafwa wi i sanning/: på det wi uti sådane tilfällen intet skulle finnas försummelige:/ alt härtill grangifweligen och med stöörsta flit som efter lägenheten har Kunnat skee, tagit i acht, det wi och altid anbeflita wille, at alla de rättigheter Priviligier och förmåner, som förfädernas adelige blad, aller förträffeliga bedrifter hafwe efter sig lemnadt skulle och hos deras efterkommande/: med mindre de sina förfäders ära och fromhet öfwrgifwa så länge möijeliget är efter deras rätta Slächtelinia wid macht och oför=kränkt blifwa; på det när som eljest sielfwa efterkommarne minnandes sig på sin slächt och afkomst, inttet något bedrifwar det som deras föräldrars höga wärdighet, aller det dyrbara riket emotsträfwar: utan swara til alt jemlikt beröm upwächta deras föräldrars widtberömda namn, med sin egentröstelige girrnings lius, utsprida och föröka; och således med slik åstundan sträfwa efter at tända i sine förfäders fotpsor hållandes sig uti allting efter yttersta förmåga för de samma, som äro Konungen och fäderneslandet redelige och trogna undersåtare och Borgare.  
 
Af bemälte orsak är det tildragit at wi den wälädle man, herr Robert Mofat til sitt slächte träffelige gierningars beröm och uti Krigzhandlingar stora wittenskap mycket försichtig, såsom den der i många åhr, hans stormächtigste Kungl. Maij:tt af Swerige i Krig för en Capitain tient hawer med denna wår gunst och Recommendationswittnesbörd hafwa willat bepryda Och efter som han sielf hafwer så wähl hemma i sitt fädernesland, såsom på främmande orter och i synnerhet den stridbara Swenska Nationen, giort många wackra prof af sitt träffeliga förstånd, Tapperhet och Trohet, så at han med sin egen dygd och manlighet sina förfäders stora beröm mycket synes hafwa förökat, då hafwe wi derjemte efter som wi medelst hans underdånigste Supptiqve ombed währa rätt och tillbörliget funnit, at intet neka honom wårt witnedsbörd, den oemotsäijelige sanningen tilstyrkio, angående den heder och Embeten som wåra Antocessorer de högst berömmelige Skottlandz Konungar hans förfäder gifwit hafwa på det at detta wårdt witnesbörd skal Kunna tiena honom uti synnerhet hos den Swenske nationen der han sig nedersatt hafwer, til en wederbörlig ära och brödstycke at niuta.
 
Fördenskull, sedan wi hafwa igenom några förnäma och Trowärdige män/: hwilka wi hafwa det anförtrodt och befallat:/ grannerligen låtit ransakat om berörde adelsmans slächt och härkomst, så hafwa wi förnummit, såsom wi med detta offenteligen betyga at denna wåre undersåtare herr Robert Mofatt är född af ächta Säng, och så till fäderne som möderne uprunnen utaf höga och förnäma Familiar, som här i riket öfwer några hundrade åhr, hafwa warit i floor. nembl. fadern wälbördig axel ander mofatt Commendant öfwer Edny, hans fader war herr Vilhelm Mofatt, Comendant til Capella, hans faderfaders fader war herr Johan mofatt, herre til mofatt, des hustru war Evphemia Hum, friherrens til wadderburn dotter, hans faderfaders moder war fru maria Kera herr Thomas Keri dotter friherrens til mereinton som hade til ächta friherrens af Jonston dotter Johannam af Jonston, hans farmoder war fru Christina Hendersona. friherrens af Hordel, Johan Hendersoni dotter och Thomas Hendersoni friherrens til Hordel dotterdotter; hwars hustru war fru margareta wärneta, friherrens af Leyes dotter hans farmoders moder fru Christina Menesia friherrens af Pittfäl  och Riddares herr Pauli Menosi dotter, hwars moder war fru Isabella Horbes friherrens wälborne herr Johan de Horbes dotter. men uppå mödernet är han född af wälborne fru Isabella Richardsone, Vilhelmi Richardsoni til Aberkromby dotter, hwars farfader war Jacob Rechardsson til Smeton, hans hustru war fru Marina Duglas högwälborne grefwes, herr Mortone dotter des morfaders moder, war fru agneta Keri, friherrens af wiebotte, herr Mani Keri dotter; hwars hustru war fru margareta maxvol, friherrens af herris dotter, des mormoder war fru Elisabeta Jeuim harr Robert Jeuims til welty dotter des fader war friherrens af dräm Alexander Jeuim, hwars hustru war Isabella Duglas, högwälborne grefwas af wastam dotter. des mormoders moder war fru Margareta Innes herr Johan Innes, herre til Bretorffer dotter; des hustru war Elisabeta Gordonia, friherrens af Haddo dotter.
 
Förbemälte alla samteliga hafwa medelst rätt ächtenskap warit sammanbundna, och af ächta säng födda så och utaf höga och förnäma familia uprunne, alla hawa både af sin herkomst, såwäl som af egen warit berömda och af wåra förfäder Kunungarne i Skottland för deras Tapperhet och den trohet de hafwa bewist mot sitt fädernesland, med ansenliga Tienster, förmoner och willkor ifrån urminnes tider tilböligen warit behedrade och i hugkomme, såsom de sitt goda loford tillika med sitt adelige blad hafwa rent och obefläckat behållit, utan någon besmittelse, och lemnat efterkommandan, som ännu lefwa at uti sina förfäders fotspor leäda.
 
Uti hwilket beträffande länder til alla wåra wänner och goda bekanta efter hwars och ens stånd och wärde, wåre flitige bön och begäran at de förbemälte wår undersåte wälb:n herr Robert Mofatt såsom den förmedelst för sin egen dygd mandom och skickelighet af oss mycket är ansedd och älskat, wille bewisa all heder, ära och benägenhet; deremat wi lofwa en lika wänskap skola eder bewisa, så framt i uti någon ting skola willja bruka wår hielp eller nåd, hwilket alt, ehuruwäl det uti sig är fast och oryggeliget; altså på det må Kunnigare blifwa, fastare och säkrare, hafwa wi intet Kunnat förwägra at meddela bemälte herr Robert Mofatt detta wår öpna bref deröfwer hwilket wi til yttermera wisso hafwa wellat bekräftat med wårt Signet gifwit i Edenburg den 22 Augusti år efter Christig födelse 1672 på wårt Rikes 24:de
 
L.S.
 
Med sitt höga originali lika lydande intyger undertecknade af Milswiks Prästegård d 11 Aprill 1765
 
E: Seidelius/Cap:et Crapos:
 
Carl Spak/H:L.
 
Elias Lindgren/adjunctus Pastoris
 
(Meddelandet ändrat av andkl 2013-08-29 07:42)