Anbytarforum

Särskilda ämnen & övrigt => Läshjälp => Ämnet startat av: Eva Kullenstein skrivet 2021-06-28, 10:46

Titel: Hjälp att tyda gammalt dokument
Skrivet av: Eva Kullenstein skrivet 2021-06-28, 10:46
Hej,
Träffade äldre släktingar i helgen och de kom och frågade om jag kunde tolka vad detta är för något - se bild. Det framstår som gammalt dokument i papperskvalitet och med stämplar... jag tillhör dock generationen som inte fick lära mig skrivstil utan skulle använda det som skulle likna tryckbokstäver, vilket har gjort att jag har väldigt svårt att tyda denna skrift. Kanske någon erfaren här kan hjälpa oss tolka vad detta är och vem det gäller?
Titel: SV: Hjälp att tyda gammalt dokument
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2021-06-28, 11:48
Hej Eva!
 
Vilket intressant dokument! Det är tydligen Färs häradsrätts (via tillförordnande häradsdomarens, hovrättsauskultanten Gustaf Knoch) bekräftelse på sitt utslag den 2 maj 1815 över åboen Nils Anderssons köp år 1813 av utsockne frälsehemmanet Heingetorp nr. 2 från Ola Persson. Jag tyder hela texten såhär (slutet tycks som synes inte ha kommit med?):
 
”Kongl: Maij:ts
Till Sverige och Norrige
samt
Hertig till Schleswig, Hollstein &&&
Min
Allernådigste Konungs och Herres
Tropligtigste Undersåte
HofRätts Auscultant
och
Tillförordnad Domare
öfver
Frosta och Färs Härader
af
Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne
Jag
GUSTAF KNOCH
Gör veterligt: att då jag År Ett Tusende Åt-
ta Hundrade och på det Femtonde
den Andra dagen i Maij Månad för-
rättade Lagtima SommarTinget med
Färs Härad å Tingsstaden Sjöbo
 
lät hos mig och sittande Rätt Åboen Ni[ls]
Andersson från Andrarum anhålla om
Laga Fästa och Sköte å Ett Sextonde dels
Mantal af Utsokne Frälse Hemmanet
N:o Två Heingetorp, som Ola Pehrsson
till honom försållt enligt Salubref den
8. Februarii 1813 emot erlaggde Köpeskil-
lingen Ett Tusende Tre Hundrade Åtta-
tio Åtta :/ 1,388 :/ Riksdaler Fyratiotvå skil-
lingar åtta runstycken Banco.
Och emedan af Lagfarts Protocoller-
ne det befinnes att Nils Andersson å berör-
de Hemmansdel erhållit Trenne Laga Upp-
bud; Det Första den 4 Maij 1814, hvil-
ket ock, enligt vid Rättens handlingar
förvaradt bevis, behörigen blifvit kun-
gjordt; Det andra den 8. November sist-
nämde år, och det Tredje den 4 sistlid-
ne Februarii, hvarefter nu å Tinget o-
klandradt laga stånd tillkommit; Allt-
så och i förmågo af 1sta och 4de Capitlen
Jorda Balken, samt Kongl. Förordnin-
gen om Lagfart och Börd af JordaLan-
det den 13. Junii 1800, pröfvar Härads
Rätten rättvist döma Åboen Nils An-
derssons egande rätt till 1/16dels Mantal
af Utsokne Frälse Hemmanet N:o 2 He-
ingetorp för fast och giltig, samt i föll-
je deraf honom detsamma tillegna, att”

Titel: SV: Hjälp att tyda gammalt dokument
Skrivet av: Eva Kullenstein skrivet 2021-06-28, 12:50
Tack snälla du! Skickade genast över till de äldre släktingarna.
Nu skall jag bara se vem och var i släkten säljaren - eller köparen - finns... Det lär ju vara mina äldre släktingars nästa fråga - jag är ny på detta och det tar lite tid att lära sig navigera.
Så tacksam för att detta forum finns!
Tack än en gång!
Eva Kullenstein