Anbytarforum

Geografiskt relaterat => Socknar => Skåne => Landskap => Malmö => Ämnet startat av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2019-01-27, 14:44

Titel: Jörgen Krabbes rättegångsprotokoll
Skrivet av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2019-01-27, 14:44
I min forskning efter Söffrens Christensens son Hack Söffrensen, som var ridfogde på Fulltofta gods omkring 1650-talet (det finns fyra födelsenotiser för hans barn då), har jag hamnat i Danmark. Jag undersöker i alla fall om hans samröre med Krabbe fick honom att dra västerut. I A U Isbergs Malmö stads krigshistoria 1676-76 finns ett kapitel om Jörgen Krabbe (fr sid 86). Där kan man läsa följande:

"En sak, som skulle lemna många besvärande omständigheter emot Krabbe och blifva för honom mycket olycksbringande, var Fulltoftasaken. Före krigets utbrott hade nemligen Krabbe till Nicolaus Jonson Cronacker, hvilken vid svenska väldets upprättande inkommit till Skåne såsom kamrerare vid generalguvernementet, å sin svåger Just Höeghs vägnar och med ansvar för försäljningssumman sålt egendomen Fulltofta, men hade Cronacker, då det sedermera blifvit fråga om betalningen, i stället öppnat en process mot Krabbe, hvilken hotade denne med stora förluster. Cronacker behöll emellertid Fulltofta och förblef äfven sedermera, efter Krabbes död, i oqvald besittning deraf. Flera skrifvelser, hvilka Krabbe med anledning af Fulltoftasaken tillsändt åtskilliga personer, bland andra sin förre fogde Hack Sörensen, åberopades sedermera emot honom såsom bevis på hans dubbelhet, enär de ådagalade "en tvetydighet, som ville afvakta krigets utgång".

På sid 103 i samma bok framgår också att liksvepningen skedde i änkan Talles hus med fotnot om hennes far Söffren Christensen. Alltså Hacks syster.

Jag undrar nu om det finns avskrifter på det som rörde Krabbes rättegångar eller information om var man kan läsa.

Hälsningar
Anna-Carin


Titel: SV: Jörgen Krabbes rättegångsprotokoll
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2019-01-29, 08:29
Hej Anna-Carin!
 
Ett sånt intressant forskningsämne! Och förhoppningsvis kan jag hjälpa dig med din fråga. Sedan några år tillbaka skriver jag nämligen på en biografi över guvernören Göran Sperling (1630–1691), mannen som dömde Jörgen Krabbe till döden, och under arbetets gång upptäckte jag en tryckt skrift som nog är av intresse för dig. Skriften har denna (allt annat än kortfattade…) titel:
 
”En sandfærdig repliqve imod den falske deduction, som underfundeligen er sammenspunden til at bemandtle den mordiske oc tragœdiske action som Gen. Leutenant oc Vice-Gouverneur i Mallmøe / Baron Jørgen Sperling / Sammesteds lod anrette offver Den Høy-ædle oc Velb: Herre Baron Sl. Jørgen Krabbe den 16. Januarij Anno 1678. Hvor udi findis indført alle oc mod den Sal. Baron anstifftede processis acter oc documenter, fra begyndelsen til enden; tillige med hans svar oc erklæring paa alle de hannem tillagde beskyldninger. Saa vel som ocsaa den falske deduction, som hans forfølgere der paa i trycken haffver ladet udgaa. Altsammen ordentelig forfattet ord fra ord efter originalerne…”.
 
Skriften är på omkring 200 sidor, och som rubriken antyder har man verkligen skrivit av och infört allt som rör målet – stort som smått. Jag har ännu inte haft möjlighet att gå igenom hela skriften, men vid en snabb genomläsning ser jag återkommande Hack Sörensens namn, bland annat på sidorna 74-77 där man kan läsa om ”Hvad de Breffve angaar / som den Sal. Baron tilsckreff Hack Søffrensøn om Camerererens Nicolaus Jonsøns u-retfærdige Gods” och ”de andra tvende Skriffvelser […] hvilcke hand begierer at vide Hack Søfrensøns betenckende om Fultoffte Gaard”. Om du vill kan jag maila dig de bilder jag tagit på skriften, så att du själv kan undersöka om den innehåller något av intresse?
 
Med vänlig hälsning
Titel: SV: Jörgen Krabbes rättegångsprotokoll
Skrivet av: Anna-Carin Sagrelius skrivet 2019-01-29, 10:32
Hej Markus!


Fantastiskt!Så roligt att jag är på rätt väg. Tacksam för mejl  ;)


Hälsningar
Anna-Carin